Huisverstingkosten

Huisvestingskosten vormen een belangrijk onderdeel van de exploitatiebegroting van een organisatie. Na de personeelkosten zijn de huisvestingskosten de grootste kostenpost. Dit vraagt om een voortdurende kritische blik en beheersing van de huisvestingskosten. Onder huisvestingskosten wordt onder andere verstaan: verwerven en afstoten van huisvesting, het beheren en exploiteren van huisvesting. De definitie van huisvestingskosten is genormeerd in NEN 2748.

Er zijn verschillende argumenten om de huisvesting tegen het licht te houden, zoals hogere werknemerstevredenheid, verbetering van het imago, hogere productiviteit, duurzaamheid en vrijwel altijd ook lagere huisvestingskosten.  Terugdringen van de exploitatielasten en efficiënte huisvesting leveren een belangrijke bijdrage aan verlaging van de huisvestingskosten. Uit publicaties van NFC index blijkt dat in de afgelopen jaren de huisvestingskosten met zo’n twee procent teruglopen.

Minder vierkante meters

Huisvestingskosten worden vaak uitgedrukt in de kosten per vierkante meter BVO. Een belangrijke driver voor de huisvestingskosten is dan ook het aantal vierkante meters dat per werknemer (FTE) beschikbaar wordt gesteld. Sinds een aantal jaren is de trend dat het aantal vierkante meters per FTE wordt verminderd. Om het aantal vierkante meters op verantwoorde wijze te verminderen, is het van belang goede metingen van de bezettingsgraad van werkplekken en faciliteiten te doen. Mede op basis hiervan kan een inschatting worden gemaakt van de impact van ontwikkelingen op taken, activiteiten en dus ook huisvesting.

Vanwege hun wisselende arbeidspatroon en hoge mate van ambulantie zullen werknemers niet meer allemaal een eigen werkplek op kantoor hebben, waardoor het aantal vierkante meters verminderd kan worden. De andere wijze van huisvesting leidt in de regel tot hogere investeringskosten – zeker met betrekking tot ICT. Hier tegenover staat echter een structurele verlaging van de huisvestingskosten.

Laanbroek Schoeman adviseurs en huisvestingskosten

Laanbroek Schoeman adviseurs ondersteunt organisaties om te komen tot een efficiënte en effectieve huisvesting en een beheerst niveau van de huisvestingskosten. Een efficiënte huisvesting garandeert echter nog geen efficiënt gebruik. LSa richt zich dan ook niet alleen op de optimale toewijzing van huisvesting waaronder inrichting van werkplekken, maar juist ook op gedragsaspecten zoals het ontwikkelen van een passende werkstijl en het creëren van draagvlak bij de werknemers. Alleen dan kunnen de doelstellingen van een nieuwe huisvesting, waaronder lagere huisvestingskosten, bereikt worden.