Leegstand kantoren

De leegstand van kantoren heeft zich ontwikkeld tot een structureel probleem. Er is sprake van een structureel aanbodoverschot van kantoorruimte. Oorzaken hiervan zijn de economische crisis, de opkomst van Het Nieuwe Werken en het verouderde kantorenbestand. Vastgoedbeleggers moeten op zoek naar een nieuw verdienmodel en beter inzicht verwerven in de veranderende wensen en behoeften van huurders. De komende jaren zal er gesloopt moeten worden, zal bestaand vastgoed herbestemd of herontwikkeld worden, en zal er veel minder nieuwbouw van kantoren plaatsvinden.  In plaats van een nieuw kantoor te bouwen, is  renovatie vaak een goede optie.

Leegstand kantoren en de omgeving

Laanbroek Schoeman adviseurs heeft ruime ervaring met de herontwikkeling van vastgoed. Door slimme ingrepen kan de economische levensduur van een gebouw op verantwoorde wijze verlengd worden. Daarbij dient ook gekeken te worden naar de bebouwde omgeving en de bereikbaarheid. Gebiedsontwikkeling is een belangrijk middel om leegstand tegen te gaan.

Daarnaast is gebleken dat de faciliteiten die binnen een gebouw worden aangeboden medebepalend zijn voor de keuzes van huurders. Faciliteiten zoals restaurant en kinderopvang kunnen belangrijke redenen zijn voor huurders om voor een locatie te kiezen. Een gebouw kan ook helpen om de identiteit van de organisatie te benadrukken. Dit is niet zelden een belangrijke beslisfactor bij de vestigingskeuze.

Laanbroek Schoeman adviseurs en leegstand kantoren

Soms kan leegstand kantoren tegengegaan worden door aan het kantoorpand een herbestemming te geven. In sommige gevallen is sloop echter de enige optie om de kwaliteit van het kantorenbestand te verbeteren. In nauwe samenwerking met gemeenten, beleggers en huurders kan ruimte voor herinvesteringen gecreƫerd worden en een verbetering van de kwaliteit van het kantorenbestand en de bebouwde omgeving worden gerealiseerd.

LSa kan als procesbegeleider en regiehouder een rol van toegevoegde waarde vervullen bij het tegengaan van leegstand kantoren. Hierbij vervult LSa expliciet de rol van verbinder tussen aanbieder en gebruiker. Laanbroek Schoeman adviseurs werkt samen met Blauwhoed om opdrachtgevers een volledige oplossing te kunnen bieden bij het (her-)ontwikkelen van leegstaande kantoren.