Contactpersoon

Werner Schoeman

T: 010 266 0044

E: wsc@lsadviseurs.nl

Bekijk onze actuele projecten

Voor een overzicht van enkele actuele LSa projecten, klik hier.

Stichting de Rode Hoed

Ontwikkel een plan om De Rode Hoed opnieuw in een levensvatbare exploitatie te brengen, aansluitend bij de doelstellingen van de direct betrokken stichtingen en met een langjarig perspectief. Dat was de initiële vraag vanuit het bestuur van Stichting Vrijburg, een stichting met als doel voorwaarden te scheppen voor instandhouding van het monumentale pand waarin De Rode Hoed is gevestigd.

Projectinformatie

Ontwikkel een plan om De Rode Hoed opnieuw in een levensvatbare exploitatie te brengen, aansluitend bij de doelstellingen van de direct betrokken stichtingen en met een langjarig perspectief. Dat was de initiële vraag vanuit het bestuur van Stichting Vrijburg, een stichting met als doel voorwaarden te scheppen voor instandhouding van het monumentale pand waarin De Rode Hoed is gevestigd.

Stichting de Rode Hoed is een cultureel debatcentrum, gevestigd in een monumentaal pand aan de Keizersgracht in Amsterdam. Dit pand bevat de oudste en grootste bewaard gebleven schuilkerk van Nederland. De naam van het pand en de stichting zijn ontleend aan het rode hoedje in de gevel van het pand, waar ooit een hoedenfabriek gevestigd was. 

De Rode Hoed biedt een platform voor discussie, reflectie en verbeelding en streeft daarmee naar verkennende en verbindende debatten waarin tegenstellingen worden overbrugd en nieuwe inzichten ontstaan. Maar ook literaire- en muzikale programma’s voor een breed publiek zijn onderdeel van het programma, naast verhuur voor zowel zakelijke als feestelijke bijeenkomsten.

Na kennismaking met de betrokken stichtingen [(Vrijburg, De Rode Hoed en AG (Zingeving)] was ons eerste beeld dat het tot dusver gehanteerde exploitatiemodel aan het einde van zijn levensduur was. Op punten had het kortom herziening en heroverweging nodig om een volgende exploitatiecyclus te starten. Daarbij diende ook gezorgd te worden voor het helder maken en op de juiste plaats beleggen van verantwoordelijkheden, bewegend naar een aangepaste juridische structuur en organisatiemodel voor de stichtingen onderling. 

Het adviestraject dat we samen met de betrokken partijen hebben doorlopen bestond dan ook uit het helpen bij het verhelderen van de onderlinge – juridische en financiële – relaties tussen de betrokken stakeholders. Het heeft niet alleen geleid tot meer inzicht in onderlinge belangen en relaties, richtinggevend voor de toekomst, maar ook tot een (gedeeltelijke) herpositionering van de Stichting de Rode Hoed als exploitant van het pand. De stichting hebben we daarbij ondersteund in het formuleren van een nieuw ondernemingsplan en het opzetten van een monitor voor het Vrijburgbestuur op de ontwikkeling van dit plan de komende tijd. 

In dit lopende traject was de interesse van Beheermaatschappij Amerborgh International voor De Rode Hoed zeer welkom. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de verkoop van het pand De Rode Hoed aan Amerborgh. Stichting De Rode Hoed wordt daarmee opgenomen in een breder verband waarin ook “De Nieuwe Liefde” en Felix Miritis” onderdeel van uitmaken. De Rode Hoed gaat in de toekomst dan ook samenwerken met deze culturele instellingen en heeft daarmee de garantie de programmering te kunnen voortzetten. Dit was ook één van de belangrijkste criteria van de stichtingen Vrijburg en AG. Als LSa hebben we daarbij het verkooptraject begeleid voor Stichting Vrijburg.

Daarmee is ook deze opdracht een voorbeeld van een adviestraject zoals we dat bij LSa graag doen: integraal en multidisciplinair samenwerken  –  in dit traject kwamen juridisch, financieel, organisatorisch en vastgoedadvies samen –, waarbij complexe materie helder gemaakt en tot de kern teruggebracht diende te worden t.b.v. richtingbepaling en besluitvorming en dat alles binnen een context van maatschappelijke relevantie. Kortom: een pareltje.